แบบสอบถามความพึงพอใจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7qW8uf1_OhVlXtk0EAYHBdoFoTxBp1jZmb2pHQcCAaA-TIA/viewform