ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้น (A.T.C.)