การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563