คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสุพิชญา ฤทธ์ิรักษา ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจารุวรรณ เชื้อเจ็ดตน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริเพ็ญ ธุวะคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจิราพรรณ กองศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนายุตม์ ศิรภัทรธนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปิยนันท์ สุวรรณคีรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางจิดานันท์ คำเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายธงชัย เกเย็น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบิตังาน

นางสาวนุชรีย์ เตมีศักดิ์ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 3