แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560https://www.ict-cr3.com/money/wp-content/uploads/2020/06/แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง-ตาม-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง-2560.pdf