แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกียวกับค่าใช้จ่าย

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ