คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นายเอกชัย รติพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุรีย์ อุดปิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาณการพิเศษ

นางจินตนา หมื่นภิรมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนัทอัญ ทะสร้อย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางปนัดดา กาวิใจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอรนงค์ ศรีนุช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ กาบุญค้ำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ชัยคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยา เกเย็น พนักงานราชการ

นางสาวอำภา คำหล้าทราย เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 3