ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นางปาริชาติ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวเกวลิน ธนทรัพย์พิพัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของกลุ่มเครื่อข่ายการศึกษาแม่สลองใน ณ ห้องประชุมเคียงตุง โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) โดยผู้เข้าประชุมได้รับความรู้จากวิทยากรและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี