ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล