ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนแม่จัน-เชียงแสน ตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์ 053-653463 ต่อ 137 , 08 8290 9262