ซักซ้อมการดำเนินการกรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ศธ 04045/ว4579 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ซักซ้อมการดำเนินการกรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดังแนบ)